اخبار
 1397/05/16  تاریخ خبر
مصاحبه محمد جواد عطرچیان دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران با هفته نامه حمل و نقل (شماره 172)
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR