اخبار
 1397/08/02  تاریخ خبر
برگزاری اولین نشست کمیته فنی تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکات عضو اکو در تهران
اولين نشست کميته فني تبادل الکترونيکي اطلاعات (EDI) بين کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي (اکو) با حضور هيات هايي از کشورهاي آذربايجان، ترکيه، افغانستان و پاکستان و مشارکت نمايندگان دفاتر ستادي مرتبط به ميزباني گمرک جمهوري اسلامي ايران برگزار گرديد.

اين نشست پيرو پيشنهاد گمرک ايران مبني بر ايجاد ساز و کار تبادل الکترونيکي داده هاي گمرکي بين کشورهاي عضو اکو در هفتمين اجلاس روساي گمرکات اين سازمان در سال 1395 در تهران و تصميات متخذه در هشتمين اجلاس آن در سال 1396 در پاکستان با حضور مقام محترم رياست کل تشکيل شد.

در اين نشست يک روزه که  با شرکت مديران و کارشناسان  فناوري اطلاعات کشورهاي عضو برگزار  شده است ضمن تشريح معماري سيستم هاي داده در کشورهاي مورد نظر و تعيين نقاط مشترک و مغايرت ها ، تصميمات مهمي در خصوص  الزامات تبادل اطلاعات،  زيرساخت هاي مورد نياز، تعيين عناصر و فرمت استاندارد داده هاي مورد تبادل و رويه هاي امنيتي مربوطه اتخاذ گرديد.
گزارش اين نشست قرار است در اجلاس کشورهاي عضو اکو در آبان ماه سال جاري در اجلاس روساي گمرکات کشورهاي عضو اکو که در ترکيه برگزار خواهد شد مطرح شود .

منبع: گمرک نيوز
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR