فعالیت ها - تحویل و بیمه مسئولیت بارنامه FBL
دستورالعمل تنظيم و صدور بارنامه هاي متحدالشكل FBL
قرارداد بيمه مسئوليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا (فورواردر) براساس شرايط بارنامه حمل چند شيوه اي فياتا (FBL)
به موجب قرارداد بيمه بارنامه هايFBL منعقده فيمابين انجمن شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايران و شركت سهامي بيمه پاسارگاد :‌
بخشنامه FBL
متن قرارداد
پرسشنامه