فعالیت ها - دوزوله
درخواست کتبی شرکت حمل ونقل بین المللی با مهر و امضاء مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مجاز شرکت در خصوص اختصاص پروانه تردد (برگ تردد – دوزوله) به تفکیک برگ‌های تردد کشورهای مسیر و در خاتمه جمع کل برگهای تردد درخواستی برای یک کامیون به همراه اصل و یا کپی کارنه تیر ساعت خورده ، کپی راهنامه الکترونیکی با کد رهگیری ، پنجره واحد فرامرزی گمرکی
متن کامل آخرین دستورالعمل را از اینجا دانلود نمائید