فعالیت ها - بیمه ترانزیت
شرايط اشتراك در طرح بيمه ترانزيت
در پي انعقاد قرارداد دسته جمعي بيمه مسئوليتهاي ترانزيت با شركت بيمه پاسارگاد، نحوه استفاده از گواهيهاي بيمه ترانزيت توسط اعضاء را ذيلاً اعلام ميدارد:
بخشنامه ترانزیت
آیین نامه پذیرش پایش و پالایش
آیین نامه اجرایی
پرسشنامه