بولتن نشست خبری جناب آقای جواد سمساریلر، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران