بخشنامه ها -مهم ترین
موضوع بخشنامه شماره اندیکاتور تاریخ ارسال
تسویه حساب حق عضویت   160/8/8353 1398/02/09  مشاهده
مبالغ حق بیمه راهنامه CMR   160/3/8222 1398/01/21  مشاهده
تعرفه خدمات فورواردری 1398   160/5/6425 1397/12/18  مشاهده