بخشنامه ها -مهم ترین
موضوع بخشنامه شماره اندیکاتور تاریخ ارسال
تعرفه ریالی هزینه دیرکرد کانتینر سال 1399   160/4/11471 1399/03/31  مشاهده
تعرفه خدمات فورواردری 1399   160/5/7229 1398/12/26  مشاهده
دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین المللی   170/3/10827 1398/12/25  مشاهده
تسویه حساب حق عضویت   160/8/8353 1398/02/09  مشاهده
مبالغ حق بیمه راهنامه CMR   160/3/8222 1398/01/21  مشاهده
تعرفه خدمات فورواردری 1398   160/5/6425 1397/12/18  مشاهده