بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
تاکید مجدد بر شرایط ورود گردشگران ایرانی به گرجستان
210/51/36536 شماره اندیکاتور
1402/01/17 تاریخ بخشنامه