بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
تودیع تعهد خروج کامیونهای پلاک خارجی(خالی) از کشور
170/1/14537 شماره اندیکاتور
1400/07/04 تاریخ بخشنامه