بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
الزام ارسال اطلاعات کالا به گمرک ازبکستان در سیستم پیش اظهاریه الکترونیکی تیر (TIREPD)
210/46/18502 شماره اندیکاتور
1399/01/17 تاریخ بخشنامه