اخبار
 1397/02/25  تاریخ خبر
کشفیات قاچاق انسان توسط ماموران گمرک در سال 97 به 69 نفر رسید

ماموران گمرک ايران طي 54 روز و 20 عمليات  از محموله هاي حامل قاچاق انسان  69 نفر را کشف و دستگير کردند.

ماموران گمرک در هجدهمين عمليات مبارزه با قاچاق، از يک دستگاه تريلي ترکيه اي 3 نفر را کشف و دستگير کردند. به گزارش روابط عمومي گمرک ايران، ماموران گمرک در تازه ترين عمليات از يک دستگاه تريلي با بار کنجد ، دو نفر تبعه يکي از کشورهاي همسايه و يک نفر ايراني را کشف و دستگير کردند.

 بر همين اساس، در عمليات کشف قاچاق انسان، اين 3 نفر در يک دستگاه کاميون به مقصد ترکيه در ميان بار کنجد مخفي شده بودند که با دقت و هوشياري ماموران گمرک شناسايي شدند .

همچنين ماموران گمرک بازرگان طي دو عمليات مجزا از دو محموله جداگانه 10 نفر را کشف و دستگير کردند.

 بر اساس اين گزارش، ماموران گمرک در يک بار ترانزيت شمش روي از مبدا ترکمنستان به مقصد ترکيه 5 نفر را کشف کردند. اين افراد تبعه يکي از کشورهاي همسايه بودند.

در عين حال در عمليات ديگر، ماموران گمرک بازرگان با استفاده از دستگاه هاي کنترلي چون ايکس ري توانستند از يک کاميون ترانزيت پنبه 5 تبعه بنگلادشي را کشف کنند اين افراد مي خواستند از ترکمنستان به ترکيه بروند.

بنابراين تعداد کشفيات قاچاق انسان در گمرک در سال 97 به 69 نفر رسيده است.

 با الکترونيکي شدن گمرک و تجهيز اين سازمان به دستگاههاي کنترلي پيشرفته، کشفيات قاچاق انسان رشد قابل توجهي داشته است چنانچه کشفيات متعدد قاچاق از سوي گمرک ايران اين سازمان را در رده  يکي از موفق ترين کشورهاي عضو در سازمان جهاني گمرک قرار داده است. گمرک ايران توانست در سال گذشته مقام اول در کشفيات مواد مخدر و مقام دوم در کشفيات قاچاق کالا را در دنيا به نام خود ثبت کند.