اخبار
 1397/02/26  تاریخ خبر
برگزاری کمیسیون مشترک حمل ونقل جاده ای ایران- یونان

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران کميسيون مشترک حمل و نقل جاده اي ايران و يونان با حضور مديران ارشد وزارت حمل و نقل يونان، مديرکل دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ،سفيريونان در تهران ، نماينده وزارت امور خارجه و نمايندگان تشکل صنفي در تاريخ 24 و25 ارديبهشت ماه در تهران برگزار شد.

دراين نشست موضوعات حايز اهميت در حوزه حمل و نقل بين المللي و مسايل و مشکلات شرکتها و رانندگان ايراني در يونان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بنا به درخو است نماينده انجمن مسئولان يوناني عنوان کردند که جهت سهولت در دريافت ويزا توسط رانندگان ايراني به زودي در سايت ثبت درخواست ويزا، گزينه اي جهت جداسازي درخواست رانندگان ايراني ايجاد خواهد شد تا درخواست ويزاي رانندگان ايراني، سريعتر بررسي و صادر گردد.

دررابطه با بارگيري کاميونهاي ايراني از مبدا يونان به مقصد کشورهاي ثالث غير ازايران نيز مذاکراتي به عمل آمد.  با توجه به اينکه در موافقتنامه در خصوص بارگيري کاميونها تمهيداتي در نظر گرفته شده ، اماتاکنون اجرايي نشده است .در اين نشست مقرر گرديد مسئولان يوناني با انجمن حمل ونقل و صاحبان کالاي يونان مذاکراتي داشته باشند تا کاميونهاي ايراني بتوانند سريعترمراحل بارگيري کالا را در يونان طي کنند.

رسيدگيبه مشکلات قضايي رانندگاني که کاميونهايشان مصادره شده است از ديگر مسائلي بود که در اين جلسه مطرح شد . قرار براين شد که مسئولان يوناني در اين خصوص پيگيرهاي لازم را انجام داده و در صورت اثبات بي گناهي رانندگان اقدامات لازم را جهت رفع اين مشکل به عمل آورند.

درانتهاي جلسه مقرر گرديد که مذاکرات دوجانبه حمل ونقل جاده اي به صورت ساليانه درايران و يونان جهت بررسي مسائل و مشکلات حمل ونقل بين المللي برگزار گردد.

 شايان ذکر است که مهدي دهقان رييس بخش جاده اي به نمايندگي از انجمن ايران در اين جلسه حضور داشتند.