اخبار
 1397/11/15  تاریخ خبر
ایجاد و توسعه مراکز لجستیکی بنادر از اولویت‌های راه‌آهن است

مديرکل لجستيک راه‌آهن گفت: براساس سند مذکور 18 پهنه به عنوان پهنه لجستيکي در اختيار راه آهن قرار دارد که 11پهنه در زمره دهکده لجستيک و 6 پهنه مرکز لجستيک مرزي و 1 پارک لجستيک است .

محمدمهدي حسن زاده مدير کل لجستيک راه آهن با اعلام اين مطلب در حاشيه نمايشگاه لجستيک، گفت: به منظور توسعه فعاليت‌هاي لجستيکي کشور بر پايه ريل، علاوه بر آپرين که از ساليان گذشته به عنوان بندر خشک مطرح بوده ، 17 پهنه به عنوان پهنه هاي لجستيکي در اختيار راه آهن قرار داده شد .

وي ادامه داد: بر اين اساس ايجاد شبکه لجستيکي ميان نقاط مذکور و ساير مراکز تخليه وبارگيري و توزيع کالا و توجه به حمل و نقل ترکيبي از جمله مهمترين برنامه هاي اداره کل لجستيک راه آهن است .
او تاکيد کرد: يکي از وظايف وماموريتهاي اصلي اداره کل لجستيک در شرکت راه آهن، توسعه حمل و نقل ريلي در حوزه باراز طريق ساخت و توسعه مراکز مورد اشاره است .

وي با اشاره به اينکه سند آمايش لجستيک کشور، شهريور ماه امسال به سازمان‌هاي مسئول ابلاغ شد، اضافه کرد: بر اساس سند مذکور18  پهنه به عنوان پهنه لجستيکي در اختيار راه آهن قرار دارد که 11 پهنه در زمره دهکده لجستيک و 6 پهنه مرکز لجستيک مرزي و 1 پارک لجستيک است .

حسن زاده با تاکيد بر اين که اين اداره کل در تلاش است تا زير ساخت هاي لازم را درمراکز لجستيک ايجاد و در اين زمينه از بخش خصوصي براي مشارکت دعوت کند ، گفت: دراين مراکز از سرمايه گذاري بخش خصوصي براي ايجاد ترمينال‌هاي کانتينري، جنرال کارگو ، فله ، نفتي و ساير فعاليت‌هاي لجستيکي و تبديلي استفاده مي شود .

وي با يادآوري اينکه هدف راه آهن از ايجاد اين مراکز توسعه حمل و نقل باري شبکه ريلي است، افزود: نگاه ما به اين مراکز، انتفاع از آن‌ها به عنوان انبار نيست بلکه به دنبال آن هستيم تا بار و کالا را از طريق اين مراکز به روي ريل بياوريم .

حسن زاده با تاکيد بر اينکه اين اداره کل به دنبال اصلاح فرايندهاي تخليله و بارگيري بخصوص در بنادر ساحلي است، گفت : باوجود اينکه شبکه ريلي به تعدادي از بنادر متصل است، اما فرايندهاي تخليه و بارگيري ما دچار برخي از اشکالات بوده که نيازمند اصلاح و بهسازي است .

وي با يادآوري اينکه تعدادي از بنادر کشور نيز به ريل متصل نيستند افزود: تصميم داريم تا باهمکاري سازمان بنادر و دريانوردي، شبکه ريلي را به اين بنادر متصل کنيم تاميزان انتقال کالا به مراکز مصرف از طريق شبکه ريلي را از بنادر کشور افزايش دهيم .

مديرکل لجستيک راه آهن، طبيعت شبکه حمل و نقل ريلي را نيازمند توجه به حمل و نقل ترکيبي دانست و اضافه کرد: عموماً حمل و نقل ريلي به شکل درب به درب نيست و ابتدا وانتهاي آن به حمل و نقل ترکيبي متصل مي شود ، بنابراين برنامه ريزي براي توسعه حمل ونقل ترکيبي نيز از اهداف ماست .

وي از برنامه هاي اين اداره کل براي همکاري با شقوق ديگر حمل و نقل خبر داد و گفت: ما به ساير شقوق حمل و نقل بعنوان رقيب نگاه نمي‌کنيم بلکه به دنبال همکاري و هم افزايي و مشارکت در فعاليت‌هاي لجستيکي هستيم .

حسن زاده با يادآوري اينکه در حال حاضر پهنه هاي لجستيکي به اين اداره کل ابلاغ شده ونيازمند تعيين نقاط جهت ايجاد مراکز لجستيکي است ، ادامه داد: در چند پهنه ،نقاط شناسايي و تعيين شده اند و در مورد ساير پهنه ها در حال انتخاب مشاور هستيم .

وي از مذاکره با مشاورين مختلف داخلي و خارجي در اين باره خبر داد و ابراز اميدواري کرد: ظرف ماه آينده انتخاب مشاورين قطعي شود .

مديرکل لجستيک راه آهن گفت: پس از آنکه مشاور در پهنه هاي اعلامي راه آهن نقطه يابي را انجام داد ، طرح جامع و نقشه اصلي مراکز لجستيکي راه آهن را تهيه و بر اساس آن،زير ساخت ها ايجاد و سرمايه گذار جذب مي‌شود .

حسن زاده، در مورد مرکز لجستيک مرزي اينچه برون نيز افزود: حدود1250 هکتار مجموعه زميني است که براي مرکز لجستيک اينچه برون در نظر گرفته شده و طرح جامع و اوليه اين مرکزتهيه و درحال مذاکره با مشاورين داخلي و خارجي براي اصلاح و تکميل طرح جامع اينچه برون هستيم .

وي با اشاره به همکاري‌هاي لجستيک ايران با کشورهاي حاشيه درياي خزر و تبادلات گسترده ميان ايران و اين کشور ها، اضافه کرد: تقاضاهاي بسياري براي سرمايه‌گذاري از سوي کشورهاي شرق درياي خزر مطرح شده است که در حال بررسي اين تقاضا ها هستيم و در صورت توافق، و طي تشريفات قانوني قراردادهاي مربوط به آنها امضا خواهد شد .


منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي