اخبار
 1398/01/25  تاریخ خبر
کشف شمش مس قاچاق توسط ماموران گمرک
طي بازرسي از يک دستگاه کاميون ورودي به کشور از مرز ترکمنستان  ،  تعداد 22 عدد شمش مس که به صورت ماهرانه ايي در زير تخت (کابين راننده) جاساز شده بود کشف و کاميون براي کنترل هاي بيشتر به سايت ايکس ري منتقل و پس از اسکن تعداد 48 عدد شمش مس که در جعبه روغن کاميون جاساز شده بود کشف  و در مجموع تعداد 60 قطعه شمش مس به وزن کل 367 کيلوگرم  توسط ماموران گمرک شهيد شوشتري سرخس کشف و ضبط گرديد.

منبع: گمرک نيوز