بخشنامه ها -مهم ترین
موضوع بخشنامه شماره اندیکاتور تاریخ ارسال
اسامی قطعی کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره و بازرسین   160/12/7982 1397/11/29  مشاهده
برگزاری مجامع   160/12/7915 1397/11/17  مشاهده
تمدید مجدد زمان اعلام کاندیداتوری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران   160/12/7879 1397/11/15  مشاهده
انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران   160/12/7402 1397/09/17  مشاهده