بخشنامه ها -مهم ترین
موضوع بخشنامه شماره اندیکاتور تاریخ ارسال
لیست کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان   160/12/8621 1398/03/22  مشاهده
برگزاری مجامع   160/12/8592 1398/03/19  مشاهده
اعلام نامزدی برای سمت های هیئت مدیره و بازرس انجمن   160/12/8445 1398/02/23  مشاهده
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده   160/12/6454 1398/02/17  مشاهده
تسویه حساب حق عضویت   160/8/8353 1398/02/09  مشاهده
تعویق برگزاری مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ 98/02/11   160/12/6426 1398/02/05  مشاهده
مبالغ حق بیمه راهنامه CMR   160/3/8222 1398/01/21  مشاهده
تعرفه خدمات فورواردری 1398   160/5/6425 1397/12/18  مشاهده