بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
اجباری شدن پیش اظهاریه الکترونیکی در آذربایجان
210/30/8157 شماره اندیکاتور
1397/12/28 تاریخ بخشنامه