بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
مقررات مربوط به ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری در راه ها و جاده های روسیه
210/15/8527 شماره اندیکاتور
1398/03/01 تاریخ بخشنامه