بخشنامه ها - شماره آخر
 
:موضوع بخشنامه
برگزاری همایش اقتصادی و نمایشگاه فناوریهای نوین کشورهای حاشیه دریای خزر - 20 و 21 مرداد
210/28/8840 شماره اندیکاتور
1398/04/25 تاریخ بخشنامه