تماس با مدیران انجمن
 
نام و نام خانوادگی سمت
جزئیات آقاي یونس آقاسی جاوید رئيس هيات مديره
جزئیات خانم افسانه فخری نايب رئيس
جزئیات آقاي محمد جواد عطرچیان دبير انجمن
جزئیات آقای حسین زمانی خزانه دار
جزئیات آقای علی اصغر جنگاوران عضو هيات مديره
جزئیات آقای فرید صفارزاده عضو هيات مديره
جزئیات آقای علی محمودی سرای عضو هیات مدیره
جزئیات آقای محمد نیک پی عضو هيات مديره
جزئیات آقای حسین ناجی پور عضو هيات مديره
جزئیات آقای محمد صادق خانلو عضو هيات مديره
جزئیات آقای بابک رایزن بازرس
جزئیات آقای حمید رضا اکبرجانی بازرس