اخبار
 1399/02/06  تاریخ خبر
نامه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ؛ پیشنهادهایی در در حوزه تعاملات بازرگانی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا